Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť - Dane a poplatky

Dane a poplatky na rok 2019

Dane na rok 2019
Poplatky za odpad na rok 2019
Správne poplatky
Prenájom
Služby

Na stiahnutie v PDF

Dane na rok 2019

Daň zo stavieb:

 • 0,10 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 • 0,10 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • 0,20 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
 • 0,20 € za samostatne stojace garáže,
 • 0,20 € za stavby hromadných garáží,
 • 1,15 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • 1,25 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
 • 0,20 € za ostatné neuvedené stavby
   

Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,035 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Daň zo stavieb upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie obce Prestavlky č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Daň z bytov:

 • 0,100 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

Daň z bytov upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie obce Prestavlky č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Daň z pozemkov:

 • záhrady: 1,32 € x plocha x 0,75 %,
 • zastavané plochy a nádvoria: 1,32 € x plocha x 0,75 %,
 • stavebné pozemky: 13,27 € x plocha x 0,75 %,
 • orná pôda v katastri Prestavlky:  0,2615 € x plocha x 0,7 %,
 • orná pôda v katastri Horná Trnávka:  0,2914 € x plocha x 0,7 %,
 • trvalé trávne porasty v katastri Prestavlky:  0,0305 € x plocha x 0,7 %,
 • trvalé trávne porasty v katastri Horná Trnávka:  0,0524 € x plocha x 0,7 %,
 • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy: 0,064 € x plocha x 2,5%

Daň z pozemkov upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie obce Prestavlky č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Daň za psa:

 • pre fyzickú a právnickú osobu: 6,50 € za jedného psa
 • pre fyzickú a právnickú osobu: 8,50 € za každého ďalšieho psa
 • pre fyzickú a právnickú osobu: 3,25 € za psa chovaného v okrajových častiach obce

Daň za psa upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie obce Prestavlky č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
.

Poplatky za odpad na rok 2019

Komunálny odpad a separovaný zber:

 • pre fyzické osoby:
  • 0,0548 € za osobu a kalendárny deň, t.j. 20  € osoba/rok
  • preukázateľne 90 a viac dní mimo obce zľava 50%
  • preukázateľne 300 a viac dní mimo obce zľava 100%
 • pre právnické osoby, podnikateľov:
  • 0,11233 € pre subjekty potravinárske a zmiešané za osobu a kalendárny deň
  • 0,0548 € pre rekreačné chaty

Drobný stavebný odpad:

 • 0,15 € za kilogram drobného stavebného odpadu bez škodlivín

Zapožičanie a odvoz veľkoobjemových kontajnerov (objemný a stavebný odpad)

 • zapožičanie kontajnera 0,00 €
 • odvoz na skládku hradí občan v závislosti od váhy odpadu a dopravnej vzdialenosti

Poplatky za odpad upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie obce Prestavlky č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  a  Dodatok č.1 k VZN č.2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Prestavlky s účinnosťou od 1.1.2016

Na stiahnutie v PDF

Správne poplatky

Evidencia obyvateľov:

 • vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby: 5 € (viď položka 8 zák. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch).
 • prihlásenie osoby k pobytu: 5 € (viď položka 8 zák. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch)

Iné:

 

Na stiahnutie v PDF

Prenájom

Prenájom sály kultúrneho domu v Prestavlkoch

 • miestny občania - nezárobková činnosť 35,- €
 • cudzí - nezárobková činnosť: 100,- €
 • hodinový prenájom  10,- €

Prenájom zasadačky kultúrneho domu v Prestavlkoch:

 • hodinový prenájom  5,- €

Prenájom altánku na ihrisku v Prestavlkoch:

 • na akciu  20,- €

Prenájom Haly v Kultúrno-spoločenskom centre v Hornej Trnávke:

 • miestny občania 50,- € na deň
 • cudzí  115,- € na deň

Prenájom zasadačky v Kultúrno-spoločenskom centre v Hornej Trnávke:

 • miestny občania 30,- € na deň
 • cudzí  60,- € na deň

Prenájom posilňovne v Kultúrno-spoločenskom centre v Hornej Trnávke:

 • mesačná vstupenka 10,- €
 • jednotlivý vstup  1,50,- €
 • deti do 18 rokov : ZDARMA

Použitie izby v Kultúrno-spoločenskom centre v Hornej Trnávke:

 • na deň a osobu 7,- €
 • použitie na viac ako 7 dní, 7,- € na deň a osobu s 15% zľavou

Hrobové miesto (prenájom na 10 rokov):

 • jednohrob 10 €
 • dvojhrob: 20 €
 • trojhrob: 30 €

Vstup na viacúčelové ihrisko

 • bez osvetlenia 1,50 €/hod./osoba
 • s osvetlením 2,00 €/hod./osoba
 • Zdarma pre deti do 18 rokov a všetky OZ pôsobiace v našej obci (OZ TJ Prestavlky, OZ Chotár Prestavlky - Horná Trnávka, DHZ Prestavlky - Horná Trnávka, ZO JDS Prestavlky a OZ Sambon)

Prenájom strojov:

 • Nakladač DH112 - miestny občania:  25 €/hod
 • Nakladač DH112 - cudzí:  30 €/hod
 • Nákladné auto LIAZ - miestny občania:  1,30 €/km
 • Nákladné auto LIAZ - cudzí:  1,50 €/km
 • Traktor:  20 €/hod
 • Traktor + bubnová kosačka:  30 €/hod
 • Krovinorez: 15 €/hod
 • Osobné auto RENAULT:  0,40 €/km
 • Miešačka:  5 €/deň

Prenájom obecných dielní: 10 €/hod

Na stiahnutie v PDF

 

Služby

 • Vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase: : 5,- €
 • Poplatok za kosenie cintorína: 2,- €
 • Štiepkovanie: 10,- €/hod
 • Verejné stravovanie (polievka + hlavné jedlo) 2,90 €

 Vyhotovenie kópií na rozmnožovacom stroji (čiernobiele kópie):

 • formát A4 – jednostranne / obojstranne: 0,10 € / 0,15 €
 • formát A3 – jednostranne / obojstranne: 0,20 € / 0,30 €

 

Na stiahnutie: Prehľad správnych poplatkov

Prehľad správnych poplatkov.pdf(238.5 kB)Prehľad správnych poplatkov.pdf

Na stiahnutie: Prehľad poplatkov za služby

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Ako často navštevujete našu Obecnú stránku?
 
 
12

 
 
 
36

 
 
 
48

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka