Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť - Stravebný úrad

Stavebný poriadok

Spoločný obecný úrad s pôsobnosťou stavebného úradu
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie stavebných úprav
Ohlásenie udržiavacích prác
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
Žiadosť o zmenu lehoty na dokončenie stavby
Určenie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla 

 

Spoločný obecný urad s pôsobnosťou stavebného úradu

V záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh  štátnej správy vo veciach stavebného kanania obec Prestavlky uzatvorila zmluvu o zriadení Spoločného obecného úradu (SOU) so sídlom v Mestkom úrade Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa č. 46, Žiar nad Hronom 965 01.

Spoločný obecný urad s pôsobnosťou stavebného úradu však sídli v budove Obvodného Úradu,Námestie Matice Slovenskej 6, č. dv. 90, Žiar nad Hronom, 965 01.

Referent pre Prestavlky: Bc. Marcela Malíková, 045 / 678 71 49,  email: marcela.malikova@ziar.sk

Spoločný obecný úrad zabezpečuje:

 • územné konanie,
 • stavebné konanie,
 • kolaudačné rozhodnutie,
 • zmena stavby pred jej dokončením,
 • povolenie zmeny v užívaní stavby,
 • odstránenie stavby,
 • ohlásenie jednoduchých stavieb
 • a iné.


Tlačivo na stiahnutie: Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

 

Ohlásenie drobnej stavby

Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ohlásenie stavebnému úradu postačí:

 • pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, 
 • pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti, 
 • pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

 1. prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m ² a výšku 5 m ( napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení, 
 2. podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbku 3 m (napr. pivnice, žumpy).

Za drobné stavby sa považujú aj:

 1. stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výšku 5 m )napr. sklady krmiva, náradia alebo hnojiva),
 2. oplotenie, 
 3. prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby, 
 4. nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, prechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Ohlásenie drobnej stavby sa predkladá na predpísanom tlačive, k ohláseniu sa pripojí:

 1. doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku, 
 2. jednoduchý situačný nákres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby, 
 3. jednoduchý technický opis stavby, 
 4. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, 
 5. súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Drobnú stavbu môže začať realizovať až po doručení písomného oznámenie obce, že proti jej uskutočneniu nemá námietky.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú drobnú stavbu do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Vybavuje: Lucia Beňová, telefón: 045/ 6773170, e-mail: podatelna@prestavlky.sk
Doba vybavenia: 30 dní.

Poplatok: právnická osoba 30 €, fyzická osoba 10 €.

Tlačivo na stiahnutie: Ohlásenie drobnej stavby.

  

Ohlásenie stavebných úprav

Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ohlásenie stavebnému úradu postačí: aj pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.

Stavebník je povinný uskutočňovanie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Ohlásené stavebné úpravy možno začať len po doručení písomného oznámenia obce, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Ohlásenie stavebných úprav sa predkladá na predpísanom tlačive, k ohláseniu sa pripojí: 

 1. doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku, 
 2. jednoduchý situačný nákres v dvoch vyhotoveniach, 
 3. jednoduchý technický opis stavebných úprav, 
 4. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, 
 5. súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby,
 6. stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebné úpravy na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Vybavuje: Lucia Beňová, telefón: 045/ 6773170, e-mail: podatelna@prestavlky.sk.

Doba vybavenia: 30 dní.

Poplatok: právnická osoba 30 €, fyzická osoba 10 €.

Tlačivo na stiahnutie: Ohlásenie stavebných úprav.

 

Ohlásenie udržiavacích prác

Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ohlásenie stavebnému úradu postačí: aj pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Pri bežných udržiavacích prácach, na ktoré sa nevzťahuje predchádzajúce ustanovenie nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.

Stavebník je povinný uskutočňovanie udržiavacích prác vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Ohlásené udržiavacie práce možno začať až po doručení písomného oznámenia obce, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Ohlásenie udržiavacích prác sa predkladá na predpísanom tlačive, k ohláseniu sa pripojí:

 1. doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku, 
 2. jednoduchý technický opis udržiavacích prác v dvoch vyhotoveniach, 
 3. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, 
 4. súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby,
 5. stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak ide o udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Vybavuje: Lucia Beňová, telefón: 045/ 6773170, e-mail: podatelna@prestavlky.sk.

Doba vybavenia: 30 dní.

Poplatok: právnická osoba 30 €, fyzická osoba 10 €.

Tlačivo na stiahnutie: Ohlásenie udržiavacích prác.

 

Určenie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Podľa § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb vydáva obec na základe písomnej žiadosti Rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla.

K vydaniu rozhodnutia je potrebné predložiť vyplnené predpísané tlačivo žiadosti o pridelenie súpisného čísla a orientačného čísla včítane príloh: 

 • doklad o vlastníctve pozemku (list vlastníctva),
 • kolaudačné rozhodnutie na budovu, stavebné povolenie (rozhodnutie o odstránení stavby, stanovisko k rozdeleniu stavby, osvedčenie o dedičstve),
 • geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia) resp. kópiu z katastrálnej mapy.

Tabuľku so súpisným číslom a tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady obec (podľa Dodatku č. 3 k VZN č. 5/2009 o určení názvov ulíc). Stavebník zabezpečuje pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom.

Vybavuje: Lucia Beňová, telefón: 045/ 6773170, e-mail: podatelna@prestavlky.sk.

Doba vybavenia: 30 dní.

Poplatok: bez poplatku.

Tlačivá na stiahnutie: Žiadosť o pridelenie, zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla budove 

 

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Dĺžka platnosti stavebného povolenia je dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. Číže do dvoch rokoch od nadobudnutia platnosti je nutné začať s výstavbou, inak povolenie stratí platnosť.

V prípade, že nastanú udalosti, ktoré posunú termín začatia s výstavbou je nutné, aby stavebník príslušný stavebný úrad písomne požiadal o predlženie platnosti stavebného povolenia.

Prílohy k žiadosti: Stavebné povolenie, ktorého predĺženie sa požaduje

Vybavuje: Lucia Beňová, telefón: 045/ 6773170, e-mail: podatelna@prestavlky.sk
Doba vybavenia: 30 dní.

Poplatok: právnická osoba 30 €, fyzická osoba 10 €.

Tlačivo na stiahnutie: Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

 

Žiadosť o zmenu lehoty na dokončenie stavby

V prípade, že nastanú udalosti, ktoré posunú termín dokončenia stavby, je nutné, aby stavebník písomne požiadal príslušný stavebný úrad o predlženie lehoty výstavby.

Ak lehota na dokončenie stavby uplynula bez podania žiadosti o jej predĺženie  alebo stavebný úrad žiadosti o predĺženie lehoty nevyhovel, vyzve stavebníka na dokončenie stavby v riadnom termíne uvedenom na stavebnom povolení.

Prílohy k žiadosti: kópia stavebného povolenia

Vybavuje: Lucia Beňová, telefón: 045/ 6773170, e-mail: podatelna@prestavlky.sk
Doba vybavenia: 30 dní.

Poplatok: právnická osoba 30 €, fyzická osoba 10 €.

Tlačivo na stiahnutie: Žiadosť o zmenu lehoty na dokončenie stavby

 


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Ako často navštevujete našu Obecnú stránku?
 
 
12

 
 
 
36

 
 
 
48

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka