Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť - Životné prostredie

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov, kríkov


Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive.

 • Súhlas orgánu ochrany prírody na výrub dreviny sa nevyžaduje (§ 47 ods. 4 zákona č. 543/2002):
 • za hranicami zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m2,
 • v rámci zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m2,
 • na dreviny rastúce v ovocných sadoch alebo záhradách,
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,
 • ak povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,
 • ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny; v tomto prípade výrub zabezpečí organizácia ochrany prírody po dohode s vlastníkom pozemku, na ktorom sa drevina nachádza,
 • na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,
 • na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a iných okrasných drevín,
 • ak sa výrub dreviny vykonáva v súvislosti so zásahom do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, na ktorý sa vyžaduje súhlas podľa § 6 ods. 2.

Prílohy žiadosti:

 • situačný nákres (kópia katastrálnej mapy) so zákresom drevín, na výrub ktorých je podaná žiadosť,
 • kópia Listu vlastníctva,
 • súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom.

 

Vybavuje: Lucia Beňová, telefón: 045/ 6773170, e-mail: podatelna@prestavlky.sk.
Doba vybavenia: v súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní.
Poplatok:  fyzické osoby: 10 € , právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia: 100 €.

Tlačivá na stiahnutie:


 

Tlačivá - Životné prostredie

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Ako často navštevujete našu Obecnú stránku?
 
 
12

 
 
 
37

 
 
 
49

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka