Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Elektronická úradná tabuľa

Elektronická úradná tabuľa slúži na zverejňovanie informácií a dokumentov vyvesených (zverejnených) na úradnej tabuli umiestnenej pred budovou Obecného úradu v Prestavlkoch a v úradnej tabuli pri zastávke v Hornej Trnávke.


 

1/2019účinné
 

Úplné znenie
schválené: 5.6.2019, vyhlásené: 14.8.2019, účinné: 15.8.2019
nahrádza: 1/2010

Úradné oznamy

Registrácia psov v obciVytlačiť
 

pesV júly sme začali s registráciou psov v našej obci v súlade s VZN č.2/2017 pre účely vyrubenia dane za psa. POZOR, nejedná sa o čipovanie povinné zo zákona. Registráciu robia poslanci Obecného úradu postupne podľa súpisných čísel domov. Takže sme začali v Hornej Trnávke a končiť budeme v Prestavlkoch.

 • Registrácia psov je povinná
 • Každý pes dostane registračnú známku s číslom a názvom obce
 • Podľa registrácie bude v ďalšom roku (2020) vyrubená daň za psa (psov)
 • Zaregistrovaný musí byť každý pes starší ako 6 mes.no momentálne bude zaregistrovaný každý pes (aj štence mladšie 6 mes.) nakoľko v čase vyrubenia dane 2020 už budú staršie ako 6 mes.
 • Známku treba umiestniť ideálne na obojok, alebo na voliéru,(kotec), prípadne na iné dostupné miesto v domácnosti.
 • Pri predaji psa, alebo úhyne je potrebné bezodkladne známku odovzdať na obecnom úrade. Na základe toho vám NEBUDE vyrubená daň na ďalší rok.
 • Kto si nesplní povinnosť a známku neodovzdá, bude mu dať vyrubená, ako keby psa mal.
 • Známka je neprenosná na iného psa a majiteľa.
 • V prípade odcudzenia známky, straty alebo zničenia treba toto nahlásiť bezodkladne na obecnom úrade. Nová známka bude majiteľovi vydaná za poplatok 3 €.


Daň za psa sa neplatí, ak je:20190802_151743.jpg

 • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, 
 • pes umiestnený v útulku zvierat,
 • pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

Čipovanie psov je povinné od 1. septembra 2018

Majitelia majú povinnosť podľa zákona 184/2018 Z. z.  o veterinárnej starostlivosti dať psa začipovať najneskôr do 12 týždňov od narodenia. Všetky psy staršie, ako je účinnosť tohto zákona, musia byť začipované najneskôr do 31. novembra 2019!

V prípade jeho predaja či darovania je začipovanie povinné ešte pred zmenou vlastníka, bez ohľadu na vek šteňaťa.

Registrácia psov a ich majiteľov sa vedie v Centrálnom registri spoločenských zvierat.

Čipovanie zabezpečia veterinárni lekári, ktorí budú musieť psa do 24 hodín od začipovania zaevidovať do registra. Pri zmene majiteľa bude musieť pôvodný vlastník psa nahlásiť zmenu i údaje o novom vlastníkovi do 21 dní prostredníctvom veterinárneho lekára.Rovnako má postupovať aj pri úhyne psa.

Za čipovanie sa bude platiť maximálne 10 eur, pri osobách v hmotnej núdzi, ktoré majú psov narodených do 31. októbra 2019, zaplatí čipovanie štát.

Ak majiteľ nedá svojho psíka začipovať, môže dostať pokutu 50 €. Pokiaľ  neoznačí psíka, ktorý sa bude premiestňovať alebo nenahlási zmenu údajov či jeho úhyn, hrozí mu pokuta od 500 do 1200 €, a v prípade podnikateľov alebo právnických osôb to môže byť 400 až 3500 €.

Viac informácii vám poskytne každý veterinárny lekár, napr. TU


 
 

Oznam Finančnej správa SRVytlačiť
 

finančná správaFinančnej správa SR informuje všetky subjekty, ktoré používajú elektronické registračné pokladne ERP, že od 1. júla majú povinnosť používať tzv online registračné pokladne ORP, resp. virtuálnu registračnú pokladňu VRP. Viac v prílohe.
ekasa


 
 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia UPOZORŇUJEVytlačiť
 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia oznamuje a upozorňuje na právomoci ohľadom ochranného pásma nadzemných elektrických vedení.Viac v prílohe


 
 

Verejné vyhlášky

Oznámenie o kolaudácii_4-9-2019Vytlačiť
 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie.


 
 

Zákazky s nízkou hodnotou

Vybudovanie detského ihriska v centre obce PrestavlkyVytlačiť
 

Výzva na predkladanie ponúk


 
 

Oprava MK Prestavlky - Horná TrnávkaVytlačiť
 

Oprava miestnych  komunikácii v Hornej Trnávke  od kostola k potoku


 
 

Združená dodávka elektrickej energie na rok 2020, 2021Vytlačiť
 


 
 

Stravovanie zamestnancov Obecného úradu Prestavlky formou stravovacích poukážokVytlačiť
 


 
 

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou – kvartálne

Súhrná správa za 2. štvrťrok 2019Vytlačiť
 


 
 

Súhrná správa za 1. štvrťrok 2019Vytlačiť
 


 
 

Súhrná správa za 4. štvrťrok 2018Vytlačiť
 


 
 

Súhrná správa za 2. štvrťrok 2018Vytlačiť
 


 
 

Archív úradnej tabule

Návrh finančného rozpočtu na rok 2018Vytlačiť
 

Finančný rozpočet na rok 2018 bude schvaľovaný na zasadnutí OZ dňa 14.12.2017


 
 

Návrh územného plánu obce Prestavlky - Zmeny a Doplnky č.3Vytlačiť
 

Návrh územného plánu obce Prestavlky - Dodatok č.3.jpgOznámenie prerokovania návrhu Územného plánu obce Prestavlky, zmeny a doplnky č.3


 
 

Záverečný účet obce Prestavlky za rok 2018 - NÁVRHVytlačiť
 


 
 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019Vytlačiť
 

eurovolby2019.jpgUž po štvrtý krát nás na Slovensku čakajú voľby do Európskeho parlamentu. Termín konania volieb je sobota 25. máj 2019 v čase od 7:00 do 22:00 hodiny.


 
 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019Vytlačiť
 

voľby prezidentaPredseda parlamentu Andrej Danko vyhlásil prvé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 16. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Prípadné druhé kolo bude 30. marca 2019


 
 

Mikroregión Hlinické Pohronie – predchádzanie vzniku BRKO Operačný Program - Kvalita životného prostrediaVytlačiť
 

OP-Kvalita životného prostredia

Mikroregion

 

 

 


 
 

Program rozvoja vidieka - Obnova dedinyVytlačiť
 

PRV - Obnova dediny


 
 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018Vytlačiť
 

Výsledky volieb v našej obci nepriniesli nič neočakávané, vzhľadom na to, že kandidátov na starostu aj poslancov bolo presný počet, môžeme sa však pochváliť nadpriemernou účasťou 51% všetkých zapísaných voličov.

Za starostu bolo zvolený: Ján Abrahám

Za poslancov: Ľuboš Foltan
                       Ľuboš Beňo
                       Katarína Hudecová
                       František Foltán
                       Peter Minich
                       Lucia Čierťaská
                       Pavel Dražo

Presné výsledky sú v zápisnici v prílohe.


 
 

Upozornenie nájomcov pozemkovVytlačiť
 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor pozemkový a lesný, upozorňuje všetkých nájomcov poľnohospodárskych pozemkov na účinnosť vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z.Z. k zákonu č. 504/2003 Z.z. Viac v prílohe.


 
 

Návrh finančného rozpočet na roky 2019-2020-2021Vytlačiť
 

Zverejňujeme Návrh rozpočtu na roky  2019, 2020 a 2021 k pripomirnkovaniu. 
Prípadne pripomienky a iné návrhy, je potrebné oznámiť do 15 dní  t.j.  do 5.12.2018 na Obecný úrad Prestavlky.


 
 

Oznamy k voľbám 2018 - KandidátiVytlačiť
 

Obec Prestavlky UVEREJŇUJE  podľa §173 ods. 2 a podľa §178 ods. 2 zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zaregistrovaných kandidátov na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.voľby 2018


 
 

Verejná vyhláška 101/2017Vytlačiť
 

Rozhodnutie o umiestnení stavby

8009 - Horná Ždáňa - VN prepoj 465-312


 
 

Predlženie platnosti stavebného povolenia na Zberný dvorVytlačiť
 


 
 

Stavebné povolenie pre Stredoslovenskú energetiku - DistribúciuVytlačiť
 


 
 

Doručenie písomnosti verejnou vyhláškou 16-7-2019Vytlačiť
 

Písomnosť doručená verejnou vyhláškou pre Jaroslava Obrciana je uložená na Obecnom úrade Prestavlky po dobu 15 dní od oznámenia, viď príloha.


 
 

Oznámenie o stavebnom konaní 23-8-2017Vytlačiť
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania.


 
 

Zverejňovanie zámeruVytlačiť
 

Zámer  predaja nehnuteľného majetku obce Prestavlky z dôvodu hodného osobitého zreteľa


 
 

Zverejňovanie zámeru 18.3.2019Vytlačiť
 

Zámer  predaja nehnuteľného majetku obce Prestavlky z dôvodu hodného osobitého zreteľa


 
 

Zverejňovanie zámeru 18.3.2019Vytlačiť
 

Zámer zámeny nehnuteľného majetku obce Prestavlky z dôvodu hodného osobitého zreteľa


 
 

Zverejňovanie zámeru 12-6-2018Vytlačiť
 

Zámer  predaja nehnuteľného majetku obce Prestavlky z dôvodu hodného osobitého zreteľa.


 
 

Zverejňovanie zámeruVytlačiť
 

Zámer  predaja nehnuteľného majetku obce Prestavlky priamym predajom.


 
 

Zverejňovanie zámeru 16-2-2018Vytlačiť
 

Zverejnenie zámeru predaja obecných pozemkov z dôvodu hodného osobitého zreteľa.


 
 

Zverejňovanie zámeru 29-11-2017Vytlačiť
 

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Prestavlky priamym predajom.


 
 

Zverejňovanie zámeru 13.10.2017Vytlačiť
 

Zverejňovanie zámeru prenájmu a predaja obecných nehnuteľnosti


 
 

Zámer 13-07-2017Vytlačiť
 

Zámer predaja nehnuteľnosti


 
 

Zámer 03-07-2017Vytlačiť
 

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Prestavlky priamym predajom.


 
 

Vytváranie priestorov pre Voľný časVytlačiť
 


 
 

Miestna Tržnica v obci PrestavlkyVytlačiť
 


 
 

Zateplenie MŠVytlačiť
 


 
 

Revitalizácia verejných priestranstievVytlačiť
 


 
 

Úprava verejných priestranstiev obce PrestavlkyVytlačiť
 


 
 

Právne služby na rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Merače rýchlostí motorových vozidielVytlačiť
 


 
 

Oprava miestnych komunikácii v obci PrestavlkyVytlačiť
 


 
 

Rekonštrukcia futbalových šatníVytlačiť
 


 
 

Vysprávky ciest v obci PrestavlkyVytlačiť
 


 
 

Vysprávky na miestnych komunikáciách v obci PrestavlkyVytlačiť
 


 
 

Chodník na cintoríne v obci PrestavlkyVytlačiť
 


 
 

Geologické práce s cieľom vybudovania vodárenského zdroja pre obec PrestavlkyVytlačiť
 


 
 

Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu OBECNEHO URADU SPOLU S KULTURNYM DOMOMVytlačiť
 

 

 


 
 

Súhrná správa za 1. štvrťrok 2017Vytlačiť
 


 
 

Súhrná správa za 4. štvrťrok 2016Vytlačiť
 


 
 

Súhrná správa za 2. štvrťrok 2017Vytlačiť
 


 
 

Súhrná správa za 3. štvrťrok 2017Vytlačiť
 


 
 

Súhrná správa za 4. štvrťrok 2017Vytlačiť
 


 
 

Súhrná správa za 3. štvrťrok 2016Vytlačiť
 


 
 

Súhrná správa za 2. štvrťrok 2016Vytlačiť
 


 
 

Súhrná správa za 1. štvrťrok 2016Vytlačiť
 


 
 

Súhrná správa za 4. štvrťrok 2015Vytlačiť
 


 
 

Súhrná správa za 3. štvrťrok 2015Vytlačiť
 


 
 

Súhrná správa za 2. štvrťrok 2015Vytlačiť
 


 
 

Súhrná správa za 4. štvrťrok 2014Vytlačiť
 


 
 

Súhrná správa za 2. štvrťrok 2014Vytlačiť
 


 
 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Ako často navštevujete našu Obecnú stránku?
 
 
12

 
 
 
36

 
 
 
48

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka